Biblio

Found 2 results

2013
Wu D, Chen J-Y, Wang S, Zhang M-H, Chen J, Li Y-L, Zhang H.  2013.  [Relationship between the Mandarin acceptable noise level and the personality traits in normal hearing adults].. Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery. 48(3):200-3. Abstract