Biblio

Found 2 results

2013
Zhang Q, Liu M, Chai W, Zhang G, Chen J, Li Z, Dong X, Zhou Y, Wang X, Wang Y.  2013.  [Total hip arthroplasty with double-tapered cementless femoral stem for hip bony].. Zhongguo xiu fu chong jian wai ke za zhi = Zhongguo xiufu chongjian waike zazhi = Chinese journal of reparative and reconstructive surgery. 27(3):278-82. Abstract
Zhang G-Q, Wang Y, Chen J-Y, Zhou Y-G, Cao X-T, Chai W, Ni M, Li X.  2013.  Management of severe femoral bone defect in revision total hip arthroplasty--a 236 hip, 6-14-year follow-up study.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(4):606-10. Abstract