Biblio

Found 5 results

2013
Li Z-J, Fu X, Xing D, Zhang H-F, Zang J-C, Ma X-L.  2013.  Is tranexamic acid effective and safe in spinal surgery? A meta-analysis of randomized controlled trials. European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society. 22(9):1950-7. Abstract
Li Z-J, Zhang H-W, Tang N.  2013.  Influences of NR2B-containing NMDA receptors knockdown on neural activity in hippocampal newborn neurons.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(4):457-62. Abstract