Biblio

Found 2 results

2013
Zhang Q, Liu G-Q, Ma Z.  2013.  [Typical carcinoid tumor of the larynx with inguinal lymphatic metastasis].. Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery. 48(1):73-4.