Biblio

Found 12 results

2013
Liu G, Cui X, Hao P, Yang D, Liu J, Liu Q.  2013.  GRA 14, a novel dense granule protein from Neospora caninum.. Acta biochimica et biophysica Sinica. 45(7):607-9.
Li X, Chen F, Jiang T, Wang E, Liu J.  2013.  [Effect of cryopreservation on umbilical blood cells and its mechanism].. Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences. 38(7):709-14. Abstract