Biblio

Found 2 results

2013
Li X-H, Wu M-J, Zhang L-N, Zheng J-J, Zhang L, Wan J-Y.  2013.  [Effects of polydatin on ALT, AST, TNF-alpha, and COX-2 in sepsis model mice].. Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban. 33(2):225-8. Abstract