Biblio

Found 4 results

2013
Xu C-P, Zhu Q-J, Song J, Li Z, Zhang D.  2013.  [Acceleration of Jingui Shenqi Pill on the testis telomerase activity in mice of Shen-yang deficiency].. Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban. 33(2):252-5. Abstract