Biblio

Found 6 results

2013
Wei X, Li Q.  2013.  Prefabrication as a term in flap surgery: do we need a broader definition? Journal of reconstructive microsurgery. 29(8):559-60.
Xu K, Li H, Luo Z, Li Q.  2013.  [Research of pressure of skin soft tissue expander].. Zhongguo xiu fu chong jian wai ke za zhi = Zhongguo xiufu chongjian waike zazhi = Chinese journal of reparative and reconstructive surgery. 27(3):316-9. Abstract