Biblio

Found 2 results

2013
Li Y, Lei W, Wang Z, Zhang Y, Niu E, Yu L, Wu J, Zang Y, Liu Z, Wu Z.  2013.  [In vivo experiment of porous bioactive bone cement modified by bioglass and chitosan].. Zhongguo xiu fu chong jian wai ke za zhi = Zhongguo xiufu chongjian waike zazhi = Chinese journal of reparative and reconstructive surgery. 27(3):320-5. Abstract